کتاب
جست‌وجوی پیشرفته
  ناشر
   پدیدآورندگان
    %5
    این کتاب را خوانده‌ام.
    0
    این کتاب را می‌خواهم بخوانم.
    0

    بلوچستان تاریخ و فرهنگ

    مجموعه مقالات
    قیمت:
    385,000 تومان 365,750 تومان

    مشخصات کتاب بلوچستان تاریخ و فرهنگ

    تعداد صفحات
    380 صفحه
    شابک
    9786229368206
    سال انتشار
    1403
    نوبت چاپ
    1
    قطع
    رقعی
    جلد
    شومیز

    دربارۀ کتاب بلوچستان تاریخ و فرهنگ

    اﮐﺜﺮ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه‌اﻧﺪ، اﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ و ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺎزه، ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﺮان اﻓﺰوده اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻻت، ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻮچ و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﻋﻤﺪۀ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در اﯾﻦ دوران ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺪل ﮔﺸﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ دﺳﯿﺴﻪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺧﺎک آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از اﯾﺮان ﺟﺪا ﺷﺪ...

    نظر خود را بنویسید:
    امتیاز شما به این کتاب
    ثبت نظر

    کتاب‌های مرتبط با کتاب بلوچستان تاریخ و فرهنگ